Параназален синус и рак на носната кухина (pdqto): лечение [] – етап IV паранален синус и рак на носната кухина

Етап IV заболяване включва напреднали лезии.

Честота и смъртност; Прогнозирани нови случаи и смъртни случаи от сарком на меките тъкани в Съединените щати през 2014 г .: [1; Нови случаи: 12,020; Смърт: 4,740; Салмоните на меките тъкани са злокачествени тумори, които възникват във всяка от мезодермалните тъкани на крайниците (50%), багажника и ретроперитонеума (40%) или главата и шията (10%). Отчетените международни честоти на разпространение варират от 1,8 до 5 на 100 000 на година [2; Рискови фактори и генетичен фактор; Рискът от спорадични саркоми на меките тъкани …

Варианти на лечение при клинична оценка

Неоадювантната химиотерапия, използвана в клинични изпитвания, е използвана за свиване на тумори и за да ги направи по-окончателно лечими с хирургическа или радиационна терапия. Тази химиотерапия се дава преди другия начин; Следователно, обозначението на неоадювант се използва, за да се разграничи от стандартната адювантна терапия, която се дава след или по време на окончателна терапия с радиация или след операция. Много от лекарствените комбинации са използвани при неоадювантна химиотерапия [6, 7, 8]